Publicatie kenmerk: 2023-0117001

Algemene voorwaarden Jouw Energie in Balans 2023 (B2C)

Afdeling 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

– Dienstverlener: Jouw Energie in Balans, gevestigd te Roosendaal onder KvK nr. 67622933.

– Cliënt: de consument met wie dienstverlener een overeenkomst is aangegaan.

– Partijen: dienstverlener en cliënt samen.

– Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

– Opdracht: de behandeling c.q. dienstverlening waarvoor partijen een overeenkomst zijn aangegaan.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat door dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Afdeling 2 – Betalings- en leveringsvoorwaarden

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

 1. Facturen dienen, zonder enige aftrek of schuldenvergelijking plaats te vinden, binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Betaalt cliënt een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat cliënt aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Blijft cliënt in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de cliënt. Wanneer cliënt in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van dienstverlener op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.
 7. De door dienstverlener geleverde diensten of producten blijven in eigendom van dienstverlener tot dat de door cliënt openstaande verschuldigde bedragen zijn voldaan.
 8. Bij akkoord van een offerte kan dienstverlener een aanbetaling tot 50% van de totaalprijs in de offerte opnemen welke dient te voldoen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 7 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de Cliënt bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief eventuele reis- en verblijfskosten, btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% van af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener Cliënt tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Cliënt heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan Cliënt te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 juli aan te passen.
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan Cliënt.
 3. De mededeling zoals bedoeld in lid 2 geschied door publicatie op de website en, voor zover redelijkerwijze mogelijk is, per digitale kennisgeving aan Cliënt.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een op afstand aangegane overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt;
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen;
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast;
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.);
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.);
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is;
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is;
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft;
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht;
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van één opdracht;
 • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen;
 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen;
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen;
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via csc@jouwenergieinbalans.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Jouw Energie in Balans, www.jouwenergieinbalans.nl, kan worden gedownload.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Jouw Energie in Balans, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 3. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Jouw Energie in Balans indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Jouw Energie in Balans deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Jouw Energie in Balans heeft geretourneerd.

Afdeling 3 – De overeenkomst

Artikel 8 – Informatieverstrekking door Cliënt

 1. Cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
 2. Cliënt is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen
 3. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Cliënt vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 5. Indien en voor zover Cliënt dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 6. Stelt Cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van Cliënt.

Artikel 9 – Intrekking opdracht

 1. Het staat Cliënt vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
 2. Intrekking van de opdracht dient schriftelijk te geschieden middels aangetekende post of digitaal elektronisch postverkeer.
 3. Wanneer Cliënt de opdracht intrekt, is Cliënt verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.
 4. Indien de Cliënt binnen vijf dagen voor aanvang van de werkzaamheden de opdracht, zoals bedoeld in het eerste lid, intrekt heeft dienstverlener het recht 25% van het overeengekomen bedrag alsnog aan Cliënt te factureren.
 5. Indien de Cliënt binnen vierentwintig uur voor aanvang van de werkzaamheden de opdracht, zoals bedoeld in het eerste lid, intrekt heeft dienstverlener het recht 100% van het overeengekomen bedrag alsnog aan Cliënt te factureren.

Artikel 10 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord, welke per gewone post of digitaal elektronisch postverkeer dient te worden aangeboden aan dienstverlener, en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van Cliënt dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.
 5. De opdracht kan een inspanningsverplichting van de Cliënt vergen alvorens resultaten te behalen inzake de zorgvraag van de Cliënt.
 6. Mocht onverhoopt de situatie zich voortdoen dat door ziekteverzuim de uitvoering van de overeenkomst in het gedrang raakt zal dienstverlener binnen een redelijke termijn vervanging van de dienstverlening aanbieden.

Artikel 11 – Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen Cliënt en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet Cliënt dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 12 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener Cliënt hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Afdeling 4 – Bijzondere bepalingen

Artikel 13 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens Cliënt niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13a – Overmacht als gevolg van een pandemie

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 12, lid 1, geldt dat als er sprake is van restricties welke worden opgelegd door of vanuit de Rijksoverheid in het kader van de volksgezondheid, een pandemie of ander gelijke aard, waardoor dienstverlener in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomt jegens Cliënt bemoeilijkt wordt of deze in zijn geheel niet uitvoerbaar blijkt, is het bepaalde in artikel 12, lid 2, onverwijld van toepassing.
 2. Dienstverlener stelt Cliënt onverwijld, doch binnen een redelijk termijn van 24 uren, schriftelijk in kennis van de opschorting van de verplichtingen zoals bepaald in artikel 12, lid 2.

Artikel 14 – Verrekening

 1. Cliënt doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

Artikel 15 – Opschorting

 1. Cliënt doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 16 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 – Verval van de vordering

 1. Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18 – Garantie

 1. Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor dienstverlener enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 19 – Verzekering

 1. Cliënt verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij Cliënt aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 2. Cliënt geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan Cliënt bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid Cliënt

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé Cliënt zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van Cliënt, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van Cliënt als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 22 – Vrijwaring

 1. De Cliënt vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 23 – Klachtplicht

 1. Cliënt is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Afdeling 5 – Intellectueel eigendom

Artikel 24 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij Cliënt aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener.
 2. Mits vooraf schriftelijk is overeengekomen dat geleverde goederen, onderdelen en of aanwezige zaken in eigendom van Cliënt overgaan blijven deze in eigendom van dienstverlener totdat Cliënt de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
 4. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat Cliënt volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van Cliënt zijn de verplichtingen van Cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 25 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, scripts, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Cliënt verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Cliënt verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 26 – Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 3. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
 4. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
 5. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 6. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 27 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

 1. Overtreedt Cliënt het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt Cliënt ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan Cliënt kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Afdeling 6 – Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 28 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat dienstverlener bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 29 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Dienstverlener is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Dienstverlener zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Artikel 30 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar dienstverlener is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 31 – Citeertitel

 1. Dit document kan worden aangehaald als Algemene voorwaarden Jouw Energie in Balans 2023 (B2C).

Artikel 32 – Inwerkingtreding

 1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 29 maart 2023.
 2. Deze algemene voorwaarden treden in werking direct na publicatie op de website van dienstverlener.
 3. De algemene voorwaarden Jouw Energie in Balans van 10 mei 2019 worden ingetrokken.